Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här skriften hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Sjötorps Hus AB och hur du kan använda dem.

I detta ställningstagande innefattar termen "behandling" alla aktiviteter som involverar dina personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med "Personuppgifter" avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Genom att använda koncernens tjänster accepterar du vårt ställningstagande och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@sjotorpshus.se.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför vi behandlar dem

Vi samlar in Personuppgifter från dig (såsom namn, telefon och e-postadress) om du väljer att kontakta oss genom att skicka in en intresseanmälning. Om du gör det kommer verksamheten behandla dina personuppgifter för att kunna administrera och besvara dina intresseanmälningar. När du skickar in en intresseanmälan via vår hemsida så hanterar vi den i enlighet med reglerna för intresseavvägning i GDPR.

Om du är kund hos oss behandlar vi uppgifter om Företagsnamn, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Kontaktuppgifter, E-post, telefonnummer. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund om du är enskild firma eller privatperson. Sjötorps Hus AB samlar in dessa personuppgifter om dig som kund för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Sjötorps Hus AB har aktiva profiler i sociala medier, såsom Facebook och Instagram. På dessa plattformar kan verksamheten publicera artiklar, bilder och videos i syfte att marknadsföra koncernen. När något publiceras i våra kanaler på sociala medier kan vi komma att behandla Personuppgifter såsom namn och foto. Vi kommer endast att behandla dina Personuppgifter för nämnda syften om du har gett oss ditt samtycke eller, om det är nödvändigt, din förälders eller målsmans samtycke.


Anställd

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig som anställd består av bland annat namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, yrkestitel, lön, andra förmåner, frånvaro och orsak, bankkonto, utbildning och kvalifikationer.

Sjötorps Hus AB kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att koncernen ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

För dig som anställd använder vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagar och förordningar avseende anställd personal, krav från facket, rapportering till Skatteverket som exempel skatter, sociala avgifter, inkomstuppgifter.

Med vilka delar vi personuppgifterna med

Sjötorps Hus AB kan lämna ut Personuppgifter till externa parter såsom IT-leverantörer, fastighetsmäklare, kommunikationsbyråer, säljare och andra som tillhandahåller tjänster som behandlar Personuppgifter enligt Sjötorps Hus AB;s instruktioner.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Sjötorps Hus AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att kunna fullgöra avtal/garantiåtaganden. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vilka rättigheter du har

Du har rätt till att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att de blir ändrade.

Du har även rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och direktmarknadsföring.

Frågor eller vill veta mer

Har du frågor om denna skrift och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta info@sjotorpshus.se.

Ladda ner L-1.301 Integritet