Uppförandekod

Vår ambition är att ständigt vara i framkant när det gäller hållbarhet och samhällsansvar. Med rötterna djupt förankrade i värderingar som Omtanke, Flexibilitet och Kvalitet, är denna uppförandekod vår förpliktelse att alltid agera på ett rättvist, etiskt och miljömedvetet sätt.

Lagar och internationella konventioner

Utöver att efterleva alla lagar och bestämmelser i de länder där vi verkar, förbinder vi oss även att respektera:

Förhållningssätt till avvikelser

Om avvikelser upptäcks i vår efterlevnad av det som omnämns i detta dokument, kommer snabba och effektiva åtgärder att vidtas för att rätta till situationen.

Samarbete med externa aktörer

Vi ser det som vår plikt att säkerställa att våra leverantörer och samarbetspartners delar våra värderingar och principer. Genom styrning, kravställning och regelbunden uppföljning säkerställer vi att hela vår leveranskedja är i linje med våra mål.

Interna relationer

Inom vår verksamhet ska vi:
 • främja mångfald och inkludering,
 • garantera en diskrimineringsfri arbetsplats,
 • satsar på kontinuerlig kompetensutveckling,
 • verkar för en hälsosam och säker arbetsmiljö,
 • ha nolltolerans mot alla former av korruption och mutor.

Kundrelationer

Våra kunder är hjärtat av vår verksamhet. Vi strävar efter att överträffa deras förväntningar genom transparent kommunikation, högkvalitativa produkter och tjänster, samt genom att alltid verka i deras bästa intresse.

Miljöansvar

Vi ser det som vår plikt att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Detta genom att:
 • använda miljövänliga material och metoder,
 • minimera avfall och maximera återvinning
 • reducera vår energianvändning och klimatpåverkan.

Krav på dig som leverantör och samarbetspartner och hela din leveranskedja

Alla våra leverantörer, oavsett var i kedjan de befinner sig, förväntas uppfylla våra högt ställda krav inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Vi reserverar oss rätten att inspektera våra leverantörers verksamhet för att säkerställa att dessa krav uppfylls.

Förhållningskrav på leverantör och samarbetspartner:
 • All anställning i din verksamhet är frivillig.
 • En minimiålder på 16 år ska gälla för alla anställda som du har.
 • Maximal längd på arbetsvecka ska vara 50 timmar.
 • Arbets- och anställningslagar ska följas.
 • Lagar för ersättning och kollektivavtal ska följas.
 • Ett humant bemötande av alla anställda är ett grundkrav.
 • Diskriminering får inte ske vid anställningsbeslut.
 • Avtalade och lagstadgade säkerhetsregler ska följas.
 • Beredskapsplaner för säkerhet och kriser finns.
 • Anställda ska vara informerade om deras rättigheter.
 • Du ska ha en säker och god arbetsmiljö för sina anställda.
 • Produkterna som du säljer till oss ska vara certifierade enligt FSC och eller PEFC i tillämpliga fall.
 • Produkterna som du säljer till oss ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel.

Denna uppförandekod är inte bara ett dokument – den är kärnan i vår verksamhet, vår kompass och vår vägledning i alla beslut vi fattar. Genom att ständigt sträva efter att leva upp till den, säkerställer vi en hållbar framtid för Sjötorps Hus AB med dotterbolagen och våra intressenter.

Ladda ner L-1.318 Uppförandekod, version 3

Bruno Maras

Ekonomi- och HR-chef
SjötorpsHus076-277 22 79 bruno.maras@sjotorpshus.se