Uppförandekod

Sjötorps Hus AB ska kontinuerligt arbeta för en förbättrad miljö och aktivt driva utvecklingen mot en mer hållbar samhällsutveckling. Vi ska ständigt utveckla våra arbetssätt och jobba med valet av byggmaterial och byggmetoder för att på ett hållbart sätt ta oss in i framtiden. Denna uppförandekod är en mer ingående förklaring på vad vi menar med våra värderingar där ledorden är Omtanke, Flexibilitet och Kvalitet.

Vi ska ses som en koncern som tar sitt samhällsansvar på största allvar, där stort fokus ligger på människor, relationer och miljö. Inom koncernen värnar vi om integritet, tillförlitlighet och ärlighet.

Vi åtar oss att;
 1. följa lagar och krav som är tillämpliga på organisationen och organisationens verksamhet där den utövas, därutöver
  1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  2. FN:s barnkonvention, tillämpliga delar
  3. FN:s deklaration mot korruption
  4. International Labour Organization kärnkonventioner
   C29: Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete.
   C87: Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten.
   C98: Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.
   C100: Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde.
   C105: Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete.
   C111: Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.
   C138: Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete.
   C182: Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete.
 2. vidta korrigerande åtgärder vid avvikelser i vår efterlevnad av tillämpliga lagrum och krav
 3. främja hållbar utveckling genom kravställning, styrning och uppföljning av externa aktörer som vi nyttjar, vilket innefattar leverantörer, underkonsulter och underentreprenörer (UE).


Vårt åtagande återspeglas inte i ett dokument eller en checklista utan berör alla ingående delar av vår verksamhet. Det genomsyrar vårt systematiska arbete som omfattar bland annat SWOT, risk- och möjlighetsanalys, ledningens genomgång, policy, processer, allmänna krav och mallar. Utan detta angreppssätt kan vi inte uppnå varken god kvalitet, uppfylla miljökrav eller främja en säker och hälsosam arbetsmiljö, därmed inte heller hållbar utveckling.

Interna relationer

Sjötorps Hus AB uppmuntrar till mångfald på alla nivåer inom koncernen. Verksamheten har en stark tro på att mångfald är något positivt och att det kan förbättra resultaten. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Denna princip gäller såväl för hur vi behandlar våra medarbetare som förfarandet i rekryterings- och anställningsprocessen.

Som arbetsgivare ser vi varje medarbetare som en viktig resurs och är mån om att behålla humankapitalet inom koncernen. Vi strävar efter att höja nivån på kompetensen hos medarbetarna och dra nytta av individens fulla potential. Därför månar verksamheten om individens personliga utveckling genom att erbjuda vidareutbildningsmöjligheter och möjlighet till att utvecklas inom koncernens olika funktioner.

Koncernen värnar om medarbetarnas hälsa genom att tillhandahålla en bra och säker arbetsmiljö.

Alla inom verksamheten förväntas uppträda på ett korrekt sätt i kontakten med våra affärspartners. Således accepteras varken mutor eller korruption. Medarbetarna får inte acceptera gåvor, betalning eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag, handelsbruk och sedvänja eller mot affärspraxis. Denna handlings ses som saklig grundad avvikelse mot överenskommelsen i anställningsavtalet.

Likaså ska inte någon medarbetare uppträda på sådant sätt som beskrivs i stycket ovan att kunder, potentiella kunder, regeringar eller representanter för dessa enheter i sin tur riskerar att påverkas i sina beslut.

Vi strävar efter att ha nöjda kunder! Ett sätt att uppnå det är att tillgodose kundens behov. Det görs genom god kommunikation och varje individ ansvarar för att vara tillmötesgående mot kunderna och hantera kundärenden på ett korrekt sätt. Medarbetarna är hela koncernens ansikte utåt och deras beteende speglar vår värdegrund. Vår koncern har ett samhällsansvar och värnar om såväl sina kunder som allmänheten genom att använda sig av och tillhandahålla säkra tillverkningsprocesser och produkter.

Miljö

Verksamheten strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller de egna produkternas livscykel. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör miljö- och hälsorisker, vare sig för medarbetare eller för allmänheten.

Det innebär att tillverkningsprocesserna ska vara effektiva och energisnåla, med ett minimalt utfall av restprodukter. Framför allt gäller det att miljöfarligt avfall och påverkan på miljön så som miljöfarliga utsläpp minimeras så mycket som möjlighet och att det hanteras i enlighet med lagar och regler. Vår strävan är att så mycket som möjligt av slutproduktens beståndsdelar skall vara återvinningsbara samt att leveranser ska ske på ett så miljömässigt sätt som möjligt.

Externa relationer – leverantörer av material och varor samt vid utlagda processer

När det gäller koncernens leverantörer, underkonsulter och underentreprenörer (UE) är det viktigt att vi ställer krav på dem så att de uppfyller vår standard och de åtaganden vi står för.
Vi ställer följande krav på alla våra leverantörer, underkonsulter och underentreprenörer (UE):
 • följer rådande lagar som gäller för den verksamhet som de bedriver,
 • innehar giltiga intyg, bevis och/eller certifikat för sådan hel eller del av processen i sin egen verksamhet/utövande som kräver detta,
 • följer vår kravställning som definieras i avtal mellan parterna där det finns hänvisning till uppförandekoden och
 • i likhet med oss sträva efter att bevara bra relationer som främjar goda samarbeten i framtiden.


Förhållningsregler för leverantörer av material och varor samt vid utlagda processer
 1. All anställning ska vara frivillig hos leverantören.
 2. En minimiålder på 16 år ska gälla för alla anställda hos leverantören.
 3. Maximal längd på arbetsvecka hos leverantören ska vara 50 timmar.
 4. Arbets- och anställningslagar ska följas.
 5. Lagar för ersättning och kollektivavtal måste följas.
 6. Ett humant bemötande av alla anställda är ett grundkrav.
 7. Diskriminering får inte ske vid anställningsbeslut.
 8. Avtalade och lagstadgade säkerhetsregler måste följas.
 9. Beredskapsplaner för säkerhet och kriser måste finnas.
 10. Leverantörens anställda ska vara informerade om deras rättigheter.
 11. Leverantören ska ha en säker och god arbetsmiljö för sina anställda.
 12. Leverantörens produkter som vi vill inhandla ska vara certifierade enligt FSC och eller PEFC i tillämpliga fall.
 13. Leverantörens produkter som ska inhandlas innehåller inte ämnen som är farliga för miljön under någon fas i livscykeln.


Ladda ner L-1.318 Uppförandekod

Bruno Maras

Ekonomi- och HR-chef
SjötorpsHus076-277 22 79 bruno.maras@sjotorpshus.se