Arbetsmiljöpolicy

Sjötorps Hus AB ska kontinuerligt arbeta för en förbättrad miljö och aktivt driva utvecklingen mot en mer hållbar samhällsutveckling. Vi ska ständigt utveckla våra arbetssätt och jobba med valet av byggmaterial och byggmetoder för att på ett hållbart sätt ta oss in i framtiden.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt samt som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Sjötorps Hus AB tar avstånd från kränkande särbehandling och trakasserier i alla dess former. Vi betonar att kränkningar och trakasserier inte är förenligt med verksamhetens värdegrund och mål. Det är aldrig acceptabelt att någon kränker en annan individs värdighet. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en lägsta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det:
 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
 • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
 • att chefer och projektledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
 • att vi regelbundet och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
 • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
 • att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,
 • att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand, men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,
 • att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö,
 • att vi är alla varandras arbetsmiljö,
 • att alla har ett personligt ansvar att aktivt verka för en god arbetsmiljö.

Arbetsvillkor

Sjötorps Hus AB är mån om att ta tillvara på de resurser som finns inom koncernen i form av kunskap och färdigheter och hjälper våra medarbetare att utvecklas mot sin fulla potential.

Att våra medarbetare har bra arbetsvillkor är självklart. Men det är också viktigt att de leverantörer vi använder oss av tillhandahåller tillfredsställande arbetsvillkor för sina medarbetare. Vi arbetar således inte med företag som exempelvis använder sig av barnarbetare, som ej ställer upp på jämställdhet och likabehandling samt företag som tillåter diskriminering och trakasserier.

Socialt ansvar

Alla anställda har ett ansvar för hur de behandlar sina medmänniskor. Verksamheten ska genomsyras av jämställdhet och likabehandling.

Vi åtar oss att följa arbetsmiljömässiga lagar och krav som är tillämpliga på organisationen och organisationens verksamhet där den utövas, därutöver
 1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 2. FN:s barnkonvention, tillämpliga delar
 3. FN:s deklaration mot korruption
 4. International Labour Organization kärnkonventioner
  C29: Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete.
  C87: Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten.
  C98: Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.
  C100: Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde.
  C105: Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete.
  C111: Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.
  C138: Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete.
  C182: Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete.


Ladda ner L-1.203 Arbetsmiljöpolicy