Miljöpolicy

Sjötorps Hus AB ska kontinuerligt arbeta för en förbättrad miljö och aktivt driva utvecklingen mot en mer hållbar samhällsutveckling. Vi ska ständigt utveckla våra arbetssätt och jobba med valet av byggmaterial och byggmetoder för att på ett hållbart sätt ta oss in i framtiden.

Vi ska ses som en koncern som tar sitt samhällsansvar på största allvar, där stort fokus ligger på människor, relationer och miljö. Inom koncernen värnar vi om integritet, tillförlitlighet och ärlighet.

Löpande miljöarbete

Vi ska förorda byggnation i trä oavsett projekt genom att framhäva den klimatneutrala miljöpåverkan som trä har genom naturens egna kretslopp. Vi ska även sträva efter en effektiviserad energiförbrukning för att hushålla på jordens begränsade resurser. Ambitionen är att som koncern 2030 vara 100% klimatneutrala.

Kompetens

Vi ska kontinuerligt utbilda medarbetarna och kunskapen ska spridas i organisationen för att uppmuntra ett aktivt miljöarbete.

Resursanvändning

Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav samt arbeta för att erbjuda lösningar som överträffar gällande regelverk.

Vi slösar inte med jordens resurser. Våra tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning. Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.

Klimatpåverkan

Vi ska arbeta för att de byggnader vi producerar och de material som ingår i dem, ska vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhänderta med minsta möjliga resursanvändning och utan att det ger skadlig påverkan på klimat eller miljö.

Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser. Detta gäller både den inre och den yttre miljön.

Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.

Företaget strävar att ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.

Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

Hållbart skogsbruk

Hållbar utveckling handlar om ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Hållbart skogsbruk är i linje med principerna för hållbar utveckling. Det innebär att ett hållbart skogsbruk måste vara både ekonomiskt -, ekologiskt – och socialt hållbart.

Vi bygger i lösvirke och att bidra till ett hållbart skogsbruk för oss är en självklarhet. Genom att fråga efter FSC eller PEFC-märkta produkter bidrar vi till att öka intresset för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

  • Vi bidrar till att stoppa skövlingen av skog i känsliga områden
  • Vi medverkar till att de som avverkar virke illegalt inte hittar några köpare
  • Vi visar att vi föredrar trä från ett skogsbruk som tar hänsyn till både människor och miljö.

Vi väljer i första hand märkta produkter.


Ladda ner L-1.202 Miljöpolicy