Kvalitetspolicy

Som samhällsutvecklare ska Sjötorps Hus AB med dotterbolagen ta ett stort ansvar för att leverera en hög kvalitet som minst infriar men helst överträffar kundens förväntningar. Verksamheten ska genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och erfarenheter. Alla som arbetar inom koncernen har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i alla projekt som vi genomför.

Öppenhet och ärlighet

Vi ska lyssna till våra kunder och ge varandra feedback. Vi ska värna långsiktiga relationer och vi ska inge förtroende och trygghet. Hela koncernen ska genomsyras av kvalitet, ordning och reda. Vi ska erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kunden.

Kunden i centrum

Vi ska alltid sätta kunden i centrum och värna om att alla ska vara nöjda före, under och efter utfört projekt. Vi som företag ska vara flexibla. Hos oss ska vi stämma av förväntningar. Vi ska ta ansvar och leverera det vi lovar. Vi ska vara professionella och lönsamma för våra kunder och oss själva. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Hög kompetens & ständig utveckling

Vi ska minst uppfylla beställarens krav gällande kompetens för att möta kundens behov. Detta uppnås genom att vi gör varje projekt till en del i vårt lärande. Erfarenhetsöverföringen bidrar till att vi ständigt utvecklas och gör nästa projekt ännu lite bättre. Vi säkerställer medarbetarnas kompetens genom utbildning och regelmässigt lärande av egna och andras erfarenheter.

Helhetsansvar

Vi ska ta helhetsansvaret för vår leverans. Därför vi ska ställa höga krav på oss internt och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Vi ska samarbeta med alla involverade aktörer för att förebygga kvalitetsbrister och istället hitta lösningar som möter kundens önskemål och behov.

Samhällsengagemang

Inom koncernen är vi måna om att stödja lokala föreningar och verksamheter. Vi strävar efter att så långt det är möjligt arbeta med lokala underleverantörer och vi arbetar med stöd till ideella föreningar.

Ekonomiskt ansvar

Samtliga medarbetare har ansvar för att inte slösa med verksamhetens ekonomiska resurser. Det betyder inte att vi ska snåla in på nödvändiga investeringar utan att resurserna ska användas klokt. Till exempel kan en dyrare investering leda till större kostnadsbesparingar och således vara mer lönsam i längden än en billigare. Vi väljer långsiktiga hållbara alternativ än de som bara leder till kortsiktiga vinster.

 


Ladda ner L-1.201 Kvalitetspolicy